KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku z siedzibą ul. Konińska 4, 62-700 Turek.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pisemnie na adres administratora.
  3. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcy usług IT, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, kurierzy, Poczta Polska, podmioty współpracujące w zakresie ewaluacji Akcji i organizacji akcji, w tym wolontariusze oraz darczyńcy.

Cel przetwarzania

Dane członków rodziny będą przetwarzane celem prowadzenia badań ewaluacyjnych. Dane członków rodziny i darczyńców będą przetwarzane w celu realizacji i wzięcia udziału w akcji TURKOWSKA PACZKA. Dane członków rodziny i darczyńców mogą być przetwarzane także dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

Podstawa prawna

Art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest ewaluacja działania akcji TURKOWSKA PACZKA, art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie danych zwykłych, art. 9 ust. 2 lit a RODO w zakresie danych szczególnej kategorii, art. 6 ust. 1 lit f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

Czas przetwarzania danych

Przez czas trwania edycji akcji, a po jej zakończeniu przez 1 rok. Przez czas trwania edycji Programu, a po jej zakończeniu przez lat 5.

Dane będą przetwarzane przez czas możliwego dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, także przez czas trwania postępowania przedsądowego, sądowego
i egzekucyjnego.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do wzięcia udziału w akcji – bez podania danych osobowych wzięcie udziału w akcji nie jest możliwe.
Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani profilowania.