REGULAMIN AKCJI „TURKOWSKA PACZKA”

 • Organizator

 1. Organizatorem Akcji „Turkowska Paczka” zwanej dalej „Akcją” jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku z siedzibą ul. Konińska 4, 62-700 Turek.
 • Realizatorzy

 1. Realizatorami Akcji są Wolontariusze działający w ramach Centrum Wolontariatu i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku, którzy co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Akcji zgłosili chęć uczestnictwa w Akcji pisemnie lub ustnie do Organizatora. 


 • Czas trwania

 1. Akcja trwa od dnia 15 listopada 2023 roku, do dnia Finału Akcji, to jest do dnia 2 grudnia 2023 roku.
 2. Organizator zastrzega możliwość kontynuacji Akcji poprzez organizację w kolejnych latach następnych edycji Akcji.


 • Terytorium

 1. Akcja ma miejsce na obszarze miasta Turek.
 2. Organizator zastrzega możliwość poszerzenia obszaru Akcji na obszar powiatu tureckiego. 


 • Cele Akcji

 1. Akcja ma na celu niesienie pomocy ekonomicznej dla rodzin zamieszkujących miasto Turek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. 
 2. Pomoc w ramach Akcji polega na przygotowywaniu przez Darczyńców dla Uczestników paczek z żywnością, produktami chemii domowej i higieny osobistej, odzieży i innymi niezbędnymi produktami życia codziennego, spośród wskazanych przez Uczestników w Ankietach potrzeb.
 3. Paczki te przygotowywane są przez anonimowych Darczyńców i dostarczane przez Wolontariuszy w dzień Finału Akcji do miejsc zamieszkania Uczestników.
 4. Celem Akcji jest poprawa sytuacji ekonomicznej rodzin i wskazanie Uczestnikom Akcji możliwości i sposobów rozwiązywania problemów finansowych.
 5. Akcja ma nadto na celu długodystansową pomoc rodzinom poprzez motywowanie Uczestników do radzenia sobie z problemami i wskazywanie narzędzi do wyjścia z trudności


 • Uczestnicy

 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna znajdująca się w trudnej sytuacji ekonomicznej
  i życiowej, w szczególności zaś rodziny, osoby starsze, chore lub z niepełnosprawnościami, które potrzebują pomocy ekonomicznej i wyrażą zgodę na uczestnictwo w Akcji.  1. Kandydaci do uczestnictwa w Akcji są wskazywani przez Organizatora bądź osoby indywidualne, a ostateczna decyzja o wyborze Uczestników spośród Kandydatów należy do Wolontariuszy i podejmowana jest w oparciu o sytuację ekonomiczną i życiową Kandydatów.
 2. Decyzja o włączeniu Kandydata do uczestnictwa w Akcji zostaje podjęta przez Wolontariusza Prowadzącego, który podczas spotkania z Kandydatem zasięga informacji w zakresie sytuacji ekonomicznej i życiowej Kandydata, podłoża i przyczyn problemów rodziny, sposobów radzenia sobie z trudnościami i podejmowanych w tym celu inicjatyw. Podczas spotkania Wolontariusz Prowadzący sporządza Ankietę i na podstawie informacji w niej zgromadzonych decyduje o włączeniu lub o niewłączeniu rodziny w krąg Uczestników Akcji.


 • Darczyńcy

 1. Darczyńcą może być każda osoba (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zgłosi chęć przystąpienia do Akcji. Przez przystąpienie do Akcji Organizator rozumie ustne lub pisemne zgłoszenie do Organizatora chęci przygotowania paczki dla konkretnej rodziny, o której stanie ekonomicznym i życiowym Darczyńca pozyskuje zanonimizowane informacje od Organizatora. 
 2. Udział Darczyńców w Akcji jest dobrowolny.
 3. Darczyńca przystępując do Akcji zobowiązuje się do zakupu co najmniej 75% spośród określonych w Ankiecie potrzeb rodziny i przystępując do Akcji oświadcza, iż dysponuje środkami finansowymi na ich zakup oraz zobowiązuje się do dostarczenia paczek z zakupami w miejscu i w terminie wskazanych przez Organizatora.
 4. W przypadku niemożności pokrycia przez Darczyńcę wskazanego zakresu pomocy, niezwłocznie kontaktuje się z wolontariuszem w celu wskazania brakujących artykułów i próby jak najlepszego rozwiązania sytuacji.
 5. Informacje o możliwości przystąpienia do Akcji w charakterze Darczyńcy oraz o kolejnych etapach Akcji zamieszczane będą na stronie internetowej http://paczka.wolontariat.turek.pl/, w mediach społecznościowych Organizatora Akcji, a w szczególności na stronie stworzonej przez Organizatora w celach popularyzacji Akcji na portalu facebook.com: https://www.facebook.com/turkowskapaczka
 6. Osoby, które nie mogą pomóc w pełnym zakresie lub nie zdążyły wybrać rodziny mogą zgłosić się do koordynatora akcji z ofertą punktowej pomocy (np. zakupu pojedynczych artykułów pomocy).


 • Etapy Akcji

 1. Pierwszym etapem Akcji jest pozyskiwanie informacji w zakresie osób zamieszkujących na terenie miasta Turek znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
 2. Drugim etapem jest popularyzacja Akcji za pośrednictwem mediów społecznościowych Organizatora i gromadzenie bazy Darczyńców.
 3. Trzecim etapem Akcji są spotkania Wolontariuszy prowadzących z Kandydatami i podjęcie przez Wolontariuszy decyzji o włączeniu rodzin w krąg Uczestników Akcji, a także zebranie w Ankietach informacji w zakresie potrzeb ekonomicznych rodzin.
 4. Czwartym etapem Akcji jest przekazanie zanonimizowanych informacji o sytuacji i potrzebach  ekonomicznych Uczestników Darczyńcom, w celu przygotowania przez Darczyńców paczek,które następnie zostają dostarczone przez Darczyńców do miejsca wskazanego przez Organizatora w określonym terminie.
 5. Piątym etapem jest Finał Akcji. W tym dniu paczki zostają dostarczone przez Wolontariuszy do  miejsc zamieszkania Uczestników Akcji.
 6. Daty realizacji kolejnych etapów Akcji będą na bieżąco wskazywane przez Organizatora.

   

  1. Postanowienia końcowe

   

  1. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom i Darczyńcom Akcji na stronie stworzonej przez Organizatora na Portalu Facebook.
  2. Uczestnicy Akcji i Darczyńcy poprzez przystąpienie do Akcji oświadczają, iż akceptują Regulamin i wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych.
  3. Podanie danych ma charakter dobrowolny i jednocześnie jest niezbędne dla potrzeb uczestnictwa w Akcji. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia Akcji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
  4. Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych, a także z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000).
  5. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku z siedzibą ul. Konińska 4, 62-700 Turek. Dane Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby Akcji.
   6. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, na zasadach określonych w przepisach prawa. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na ich przetwarzanie. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pisemnie na adres administratora.
   7. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcy usług IT, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, kurierzy, Poczta Polska, podmioty współpracujące
   w zakresie ewaluacji Programu i organizacji programu, w tym Wolontariusze oraz Darczyńcy.
   8. Czas przetwarzania danych Uczestników, to czas trwania edycji Akcji, a po jej zakończeniu przez 1 rok. Dane będą przetwarzane przez czas możliwego dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, także przez czas trwania postępowania przedsądowego, sądowego
   i egzekucyjnego.
   9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.